Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

45 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Adventskalender voor wiskunde

4TU.AMI, een samen­wer­kings­verband van de univer­sitei­ten van Delft, Eindho­ven, Twente en Wagenin­gen, organi­seert ook dit jaar in de decem­berda­gen voor kerst weer een wiskun­dewed­strijd voor scholie­ren in het voortge­zet onder­wijs. De vier techni­sche univer­sitei­ten werken hierbij samen met het Duitse wiskun­de-insti­tuut Matheon in Berlijn.
De wed­strijd wordt in de vorm van een digita­le advents­kalen­der, de zoge­naamde Matheka­lender, ge­speeld van 1 tot en met 24 decem­ber 2020. In die periode wordt elke dag op de officie­le wed­strijd­site www.matheka­lender.de een vakje van de digita­le kalen­der “geopend” waarach­ter zich een wiskun­dige opgave bevindt met tien mogelij­ke antwoor­den. Omdat het meerkeu­zevraag­stukken zijn, worden er geen toelich­tingen of bewij­zen ge­vraagd.
Pittige uitda­gingen met leuke prijzen

De opgaven zijn uitda­gend en soms zelfs van het niveau van de finale van de Neder­landse Wiskun­de Olympia­de. De oplos­singen vergen in princi­pe echter geen geavan­ceerde wiskun­de. Er zijn fraaie prijzen beschik­baar, waaron­der een laptop voor de best scoren­de Neder­landse scho­lier.
In­schrij­ven

Aanmel­ding is vanaf 1 novem­ber 2020 moge­lijk op de Duitse website www.matheka­lender.de. Op de Neder­landse website van de wed­strijd is meer informa­tie te vinden, waaron­der ook wat oefenop­gaven.