Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Richtlijnen voor artikels in W&O

Onder Vlaamse wiskundeleraren is heel wat expertise aanwezig: over wiskunde in het secundair onderwijs, over wiskundedidactiek, over goede praktijkvoorbeelden, over de geschiedenis van de wiskunde … Die knowhow kan je met collega’s delen door een artikel te schrijven voor Wiskunde en Onderwijs.

Indienen van artikels

Stuur je artikel naar redactie@vvwl.be. Je krijgt een ontvangstbevestiging.

Richtlijnen voor de opmaak van artikels

 • Richt je artikel op leraren wiskunde in het secundair onderwijs en besteed aandacht aan de relevantie voor hun klaspraktijk.
 • Lever je artikel aan in Word (A4, standaardmarges, lettertype calibri 11pt) of in LaTeX (gebruik deze opmaak).
 • Neem afbeeldingen op in de tekst, maar lever die ook aan als afzonderlijke bestanden in hoge resolutie.
 • Maak formules in Word (ook als die maar uit één letter bestaan) met MathType of met de vergelijkingseditor.
 • Gebruik hoogstens 2000 woorden.
 • Start met een korte en uitnodigende titel.
 • Schrijf een wervende inleiding van hoogstens 50 woorden.
 • Verdeel het artikel in samenhangende gehelen met een tussentitel.
 • Verdeel de tekst in alinea’s van hoogstens 90 woorden. Laat een vrije regel tussen twee alinea’s.
 • Plaats eventuele noten aan het einde van het artikel.
 • Voeg een aantal verwijzingen naar de literatuur toe in APA-stijl.
 • Eindig het artikel met een alinea ‘Over de auteur’ van hoogstens 50 woorden. Neem daarin je relevante werkzaamheden en je e-mailadres op.
 • Gebruik het Standaardnederlands.
 • Streef een actieve schrijfstijl na met korte zinnen en eigentijds woordgebruik.
 • Door een artikel in te zenden geeft de auteur de toelating aan de redactie om beperkte tekstuele en vormelijke wijzigingen aan te brengen om de kwaliteit en de uniformiteit van het tijdschrift te bewaren.

Copyright en GDPR

 • Door een artikel in te zenden verklaart de auteur van de volledige tekst en van alle afbeeldingen de copyrighthouder te zijn of het gebruiksrecht te hebben verkregen van de copyrighthouder.
 • De auteur blijft ook na publicatie de copyrighthouder van het artikel m.i.v. de figuren en afbeeldingen.
 • Door een artikel in te zenden verklaart de auteur de toestemming te hebben van alle afgebeelde personen of in het geval van minderjarige personen van hun ouders of voogd.

Gebruik in LaTeX onderstaande opmaakcode:

%—————————————————–

% LaTeX lay-out voor ‘Wiskunde en Onderwijs’

\usepackage[a4paper,margin=2.5cm]{geometry}

\usepackag[dutch]{babel}

\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}

\setlength{\parindent}{0pt}

\setlength{\parskip}{8pt}

\renewcommand{\baselinestretch}{1.1}

%—————————————————–