Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw

Jaarvergadering 25 maart 2023 om Zebrastraat te Gent

Agenda jaarvergadering VVWL vzw

 1. Jaarverslag werking en activiteiten VVWL (Arthur Schoeters)
 2. Financieel verslag (opgemaakt door penningmeester Marc van Ejimeren) (Arthur Schoeters)
  1. Goedkeuring jaarrekening over 2022
  2. Kwijting bestuurders over 2022
  3. Goedkeuring begroting 2023
 3. Aanpassing statuten vzw aan Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  Niet nodig omdat de statuten van de VVWL vzw reeds voldoen aan nieuwe wetgeving. (Özkan Cetin)
 4. Opname Jonathan D’Haese en Philippe Joos in de statuten als bestuurslid VVWL vzw
 5. Vermelding in UBO register.
 6. Vragen en opmerkingen…

 Jaarverslag werkingsjaar 2022 VVWL-vzw

Op 16 maart 2022 kon eindelijk – na twee jaar online wegens de corona-pandemie – onze eerste post-covid studiedag van de VVWL-vzw doorgaan in het Planetarium te Brussel. De eerste lezing luidde“ PI en het PIEN-getal”, die wegens die pandemie al 2 keer verdaagd was, door de UA-professoren Paul Levrie en Rudi Penne.  Nadien had de KUL- professor Giovanni Samaey het over 1 jaar Platform Wiskunde Vlaanderen. Na de pauze gaf de VUB-professor Ann Dooms – door coronaproblemen online – een uitvoerig inzicht in haar nieuwste boek “Wiskunde, een wondere wereld van de mathematica”. Tenslotte werden we in de grote Koepelzaal van het Planetarium nog vergast op een didactische voorstelling door Planetarium-medewerker Hans Coeckelberghs.

Zeker een geslaagde namiddag na de te lange pandemie-problemen.

Het gehele werkjaar werd trouwens nog steeds overschaduwd door die pandemie en had onder meer als gevolg dat fysieke (bestuurs- en leden)vergaderingen moeilijk te organiseren waren..  Dat is ons 1 keer gelukt, nl. op 4 juni 2022 in Gent. De overige 5 bestuursvergaderingen vonden online plaats. Naast het opvolgen van de ledenadministratie en de financiële toestand komt de actualiteit in het wiskundeonderwijs bij de bestuursvergaderingen ruim aan bod en wordt nagegaan welke rol VVWL hierin kan spelen.

De VVWL website www.vvwl.be werd verder onderhouden door de VVWL-voorzitter Ivan De Winne.

Van het tijdschrift WISKUNDE & ONDERWIJS verschenen traditiegetrouw vier nummers.  Het betreft de nummers 190 t/m 193.  Hoofdredacteur is nog steeds professor Bart Windels die ondersteund door zijn redactieploeg waakt over de kwaliteit van de artikels, zowel wat de inhoud als wat een correct taalgebruik betreft.  Sinds kort vindt men in W&O de nieuwe rubriek “GeoGebra Vlaanderen”

Het aantal VVWL-leden schommelt rond de 350.

Van het gratis verspreide tijdschrift VECTOR, uitgegeven door Die Keure uit Brugge, verschenen 3 nummers (nl. 14 t/m 16), met  gewaardeerde bijdragen van de VVWL.

Het VVWL-bestuur onderhoudt ook nauwe contacten met andere wiskundeorganisaties. Zo is het bestuur betrokken bij het Platform Wiskunde Vlaanderen alsook bij het OverlegPlatform STEM Leerkrachten.  Tevens zijn er nauwe contacten met de NVvW (=Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraars), met het CNO (=Centrum Nascholing Onderwijs UAntwerpen) en met Uitwiskeling (= tijdschrift voor wiskundeleraars).  We houden op die manier  mogelijkheden open voor gezamenlijke activiteiten of publicaties in de toekomst.

Bestuursleden waren ook aanwezig op het Velewe(=Vereniging Leraars Wetenschappen)-congres te Gent op 23 april,  aanschouwden de tentoonstelling IMAGINARY, pracht en kracht van wiskunde in verscheidene Vlaamse universiteitssteden, maakten de proclamatie in Gent van de VWO-finalisten mee.

Filip Moons en Isabel Goffa spendeerden enorm veel tijd bij de herwerking van de eindtermen wiskunde tot zogenaamde minimumdoelen binnen de ontwikkelcommissie vernieuwing eindtermen wiskunde (na klacht KOV bij grondwettelijk hof).

Els Coussement en Ivan De Winne namen actief deel aan de denktanks Vlaamse toetsen voor wiskunde. Samen met andere collega’s wiskunde gaven zij uitgebreide feedback op de toets items en deelden hun bezorgdheden en gaven positieve feedback met talrijke suggesties tot aanpassingen.

Bestuurslid Jonathan D’Haese is van nabij betrokken bij de Vlaamse toetsen als projectmedewerker vanuit het Vlaamse ministerie van onderwijs. bij de organisatie van deze Vlaamse toetsen.

Collega Chris Cambré gaf samen met Els en Ivan de invulling aan de druk bezochte faceboekgroep GeoGebra Vlaanderen. Deze werkgroep houdt ook nauwe contacten met de ontwikkelaars van GeoGebra in Linz en volgt de vernieuwingen op de voet op als onderdeel van het internationaal netwerk van GeoGebra Instituten.

De VVWL was ook aanwezig op de jaarvergadering van de Nederlandse vereniging Wiskundeleraren en de wiskundedagen in november aan de KULAK in Kortrijk.

Heel wat bestuursleden van de VVWL deelden hun kennis en gaven presentaties op de wiskundedagen in Kortrijk, Vosselaar en Diepenbeek.

Deelname van Filip aan VRT-uitzendingen “De afspraak” en krantenartikels.

We betreuren het overlijden in het afgelopen jaar van de oud-bestuursleden mevr Annie De Baere (onze secretaresse) en KUL-prof Alfred Warrinnier.

Om te eindigen delen wij mee dat er nog steeds heel wat ruimte is in het VVWL-bestuur.  Personen die met ons willen meewerken aan een kwaliteitsvol wiskundeonderwijs kunnen zich melden bij een van de bestuursleden of bij de voorzitter Ivan De Winne.  Vele handen maken het werk licht, zorgen voor enthousiasme en brengen nieuwe ideeën die wij in een snel veranderende wereld goed kunnen gebruiken.

Beatrijs Versichel  (secretaris) en Arthur Schoeters (ondervoorzitter)