Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Goedkeuring kaderdecreet

Het kaderdecreet over de eindtermen in het onderwijs werd op 17-01-2018 goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

In eindtermen of ontwikkelingsdoelen legt de overheid vast wat jongeren minimaal moeten kennen en kunnen, van het kleuteronderwijs tot het einde van het secundair onderwijs. Wat hebben ze minimaal nodig om een volwaardige rol te spelen in de samenleving? Om zich persoonlijk te ontwikkelen? Om gemakkelijk een job te vinden?  De huidige eindtermen dateren van 20 jaar geleden, toen smartphones, digitalisering of burn-outs geen deel uitmaakten van de leefwereld van jongeren.

De eindtermen werden  in het voorjaar van 2018 concreet uitgewerkt door ontwikkelingscommissies.

De Vlaamse vereniging van wiskundeleraren werd vertegenwoordigd in de STEM-commissie “Eindtermen wiskunde” door het bestuurslid Filip Moons.

Meer info en de precieze inhoud van dit decreet kan je nalezen op de website van het Vlaams parlement.

http://Kaderdecreet 17 januari 2018