Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

49 jaar! -

Welkom op website.

Nederlander Hans De Rijk op 95-jarige leeftijd overleden.

Hans de Rijk, beter bekend onder het pseudo­niem Bruno Ernst is overle­den. Zijn leven stond in het teken van het wekken van belang­stel­ling voor wiskun­de, natuur­kunde en sterren­kunde.

Hans de Rijk, beter bekend onder het pseudoniem Bruno Ernst, was leraar wiskun­de, natuur­kunde en kosmo­grafie. Hij stond in 1961 onder meer aan de wieg van het wiskun­detijd­schrift Pythago­ras en richtte samen met profes­sor Frede­rik van der Blij in 1983 de stich­ting Ars et Mathe­sis op. Van zijn hand versche­nen ook tal van boeken, waarvan De tover­spiegel van M.C. Escher vermoe­delijk de bekend­ste is.

Tien jaar geleden ver­scheen de derde druk van “De interes­santste bewij­zen voor de stel­ling van Pythago­ras”, waarin Hans de Rijk 29 bewij­zen van de stel­ling van Pythago­ras op een verras­sende manier besprak. In 2008 ver­scheen een zebra­boekje over Kunst en Wiskun­de dat hij samen met Ton Konings schreef. In datzelf­de jaar ontving hij de Eureka­prijs van de Neder­landse Organi­satie voor Weten­schappe­lijk Onder­zoek voor zijn werk op het gebied van weten­schaps­communi­catie.

Wiskun­de was slechts een van de terrei­nen waarop Hans de Rijk zich bewoog. Hij heeft ook veel bete­kend voor de popula­rise­ring van de natuur­kunde en de sterren­kunde. Zijn lijf­spreuk was “Nescius omnium curio­sus sum”, Latijn voor “Ik weet niets maar ben nieuws­gierig naar alles”

Het inter­view met Hans De Rijk, dat in 2000 in het Nieuw Archief voor Wiskun­de werd gepubli­ceerd, geeft een mooi beeld van deze markan­te persoon­lijk­heid.