Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Wiskundeplatform voor Vlaanderen

Een poging tot eenstemmigheid binnen het Vlaamse wiskundelandschap

Naar aanleiding van de dag van de wiskunde op 18 november 2017 werden de plannen bekendgemaakt om naar Nederlands voorbeeld ook een Wiskunde Platform voor Vlaanderen op te starten.

Doelstellingen

Bekendmaking van een embryonale poging om het Vlaamse wiskundelandschap (onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact) te verenigen: stand van zaken en vraag om input.

Inhoud

In Nederland bestaat sinds 2008 een algemeen bekend overkoepelend ‘Platform Wiskunde Nederland’. Dat platform slaagt erin om het enorme belang van wiskunde en haar toepassingen uit te dragen. Recent is in Vlaanderen een werkgroep gestart, met een beperkte groep voortrekkers – maar tegelijk in alle openheid – met de eerste stappen om ook in Vlaanderen tot een dergelijk platform te komen. Deze sessie is bedoeld om dit initiatief kenbaar te maken bij leerkrachten secundair onderwijs, zodat deze belangrijke groep belanghebbenden voldoende vroeg in de activiteiten betrokken kan worden.

Hoewel het op dit moment te vroeg is voor precieze, concrete doelstellingen die zich kunnen vertalen in een structuur voor een Platform Wiskunde Vlaanderen (en daaraan gekoppeld concrete acties), schuiven we als startpunt de volgende kerndoelstellingen naar voor:

  • Het uitdragen en benadrukken van het belang van de wiskunde voor de maatschappij in het algemeen, en voor innovatie in het bijzonder.
  • Het terugdringen van het grote tekort aan wiskundigen in onderwijs en bedrijfsleven.
  • Het ondersteunen van degelijk wiskunde-onderwijs voor alle jongeren, dat ook op gepaste wijze voorbereidt op het hoger onderwijs.
  • Het motiveren van een groter aantal studenten voor opleidingen in het hoger onderwijs met een belangrijke wiskunde component.
  • Het verruimen en verstevigen van de mogelijkheden voor fundamenteel wiskunde-onderzoek.
  • Het faciliteren van valorisatie van wiskunde in innovatieve takken van bedrijfsleven, dienstverlening, technologie en overheid.

Op basis van deze kerndoelstellingen en een analyse van de bestaande situatie, zal de werkgroep, in overleg met de brede wiskundige gemeenschap in Vlaanderen, een aantal discussies voeren, waaruit een visietekst naar voor zal komen met concrete aanbevelingen. Bedoeling is dat die visietekst zich nadien vertaalt in een structuur voor een “Platform Wiskunde Vlaanderen”.

Werken mee aan deze sessie:

Bart De Moor, KU Leuven Faculteit Ingenieurswetenschappen

Ann Dooms, VUB, Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen

Paul Igodt, KU Leuven en Kulak, Faculteit Wetenschappen

Eric Jespers, VUB, Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen

Sorin Pop, Universiteit Hasselt, Faculteit Wetenschappen

Giovanni Samaey, KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen

Bert Seghers, Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten

Joris Van der Jeugt, Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen

Wim Vanroose, Universiteit Antwerpen, Faculteit Wetenschappen

Leave a Comment

(0 Commentaren)