Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars vzw

47 jaar! -

Welkom op onze nieuwe website.

Internationale wiskundewedstrijd voor de adventstijd

De MATH+ Advent Kalen­dar nodigt u en uw leerlin­gen uit om de schoon­heid en kracht van wiskun­de te ontdek­ken die voorbij de school­wiskun­de op u wacht. De Advent Kalen­dar biedt fascine­rende inzich­ten in recente toepas­singen van het wiskun­de-onder­zoek en het alle­daagse persoon­lijk leven van wiskun­digen. Op eenvou­dige en pretti­ge wijze laten de opgaven zien dat wiskun­de fascine­rend, crea­tief en ook erg bruik­baar is. Ieder jaar worden de puzzels aange­dragen door de wiskun­digen van MATH+ en hun collega’s van het Neder­landse initia­tief 4TU.AMI.

Wat is de MATH+ Advent Kalen­dar?

De MATH+ Advent Kalen­dar bestaat uit 24 puzzels, zowel in het Duits als in het Engels. De eerste puzzel wordt op 1 decem­ber 2021 zicht­baar, de tweede de dag erna en zo verder tot en met 24 decem­ber 2021. Iedere puzzel heeft 10 mogelij­ke antwoor­den. Toelich­tingen of bewij­zen worden niet ge­vraagd. De oplos­singen vergen geen geavan­ceerde wiskun­dige kennis.

Deelne­mers kunnen ook meedoen aan discus­sies om verhel­dering van de puzzels te verkrij­gen van de beden­kers. Om de wed­strijd eerlijk te houden, is het uiter­aard niet toege­staan om hints, oplos­singen of delen van oplos­singen uit te wisse­len.

Doel­groep
De 24 uitda­gende puzzels zijn samenge­steld voor nieuws­gierige leerlin­gen uit de boven­bouw van havo en vwo maar ook voor studen­ten, voor docen­ten en voor andere geïnte­resseer­de puzze­laars. De uitda­gingen zijn voor ieder­een vrij te lezen en te downloa­den als pdf-bestand. Maar wilt u de oplos­singen inleve­ren of wilt u stemmen voor de beste uitda­gingen en beelden, dan moet u zich regi­streren met een bijnaam, wacht­woord en een werkend e-maila­dres. Als u aan de wed­strijd wil deelne­men, dan moet u uiter­aard wat meer informa­tie ver­strek­ken. De best scoren­de Neder­landse scho­lier kan een laptop winnen en als docent kunt u met tenmin­ste vijf leerlin­gen uit uw klas(sen) ook groeps­gewijs deelne­men.

Aanmel­ding en oefenen
Volg deze link voor meer informa­tie of om u aan te melden.

Deelna­me is gratis.

Via deze link komt u, om alvast warm te lopen, in het opgaven­archief van voor­gaande jaren.